رویاها به شناخت نیاز دارند.

آنچه به ما هویت می‌بخشد “شناخت” درست از خودمان و پیرامونمان است، شناخت باور دارد که می‌تواند وضعیت موجود را تغییردهد، می‌تواند ذهن را متقاعد کند تا متفاوت بیاندیشد.